ico

Noutati

You are here: Home » Noutati

INFORMATII OJG

Subiecte liceu

REPARTIZARE SALI OJG

 

REZULTATE FINALE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – ETAPA JUDEŢEANĂ

REZULTATE CONTESTAȚII OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – ETAPA JUDEŢEANĂ

REZULTATE INIȚIALE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – ETAPA JUDEŢEANĂ

 

ANUNȚ CONTESTAȚII OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – ETAPA JUDEŢEANĂ

CERERE CONTESTAȚIE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – ETAPA JUDEŢEANĂ

SUBIECTE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – ETAPA JUDEŢEANĂ

BAREME OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – ETAPA JUDEŢEANĂ

 

ANUNŢ PENTRU PARTICIPANȚI OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – ETAPA JUDEŢEANĂ

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
ETAPA JUDEŢEANĂ
04.03.2023
REPARTIZAREA ELEVILOR ÎN SĂLI

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor IM

http://posturi.gov.ro/anunt/ingrijitor-im-scoala-gimnaziala-nr-5-galati/

Școala Gimnazială Nr. 5, cu sediul în Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție de îngrijitor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 08.11.2022:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitatea de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzis dreptul exercitării unei profesii
 • h) nu a comis infracțiuni din Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii( 10 clase absolvite);
 • minim 6 ani vechime în specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2022, ora 09.00- selecția dosarelor;
 • 14 decembrie 2022, ora 09.00-proba scrisă;
 • 15 decembrie 2022, rezolvarea contestațiilor;
 • 16 decembrie 2022, ora 09.00- proba interviu
 • 16 decembrie 2022, ora 14.00- afișarea rezultatelor;
 • 19 decembrie 2022, rezolvarea contestațiilor;
 • 20 decembrie 2022, afișarea rezultatelor finale.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului conform art. 34 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz,
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau extrasul de cazier judiciar, după caz sau declarație pe propria răspundere care va fi înlocuită cu cazierul judiciar în cazul admiterii candidatului la selecția dosarului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. certificatul de integritate comportamentală;
 9. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute anterior se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Nr. 5, cu sediul în Galaţi, str. Gorunului, nr. 6B, judeţul Galaţi, telefon 0236.468366, e-mail: scoala5galati@yahoo.com.

 

Raport de analiză An școlar 2021- 2022

 

GRAFICUL ŞEDINŢELOR DE COMPLETARE A OPŢIUNILOR DE CĂTRE ABSOLVENŢII CLASEI A VIII A ŞI A PĂRINŢILOR ACESTORA

 

Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022 – 2023

 

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat în anul școlar 2022-2023

 

Condiții specifice ocupare posturi vacante

,, Fii inteligent, nu fi violent!”
Elevii din Școala Gimnazială Nr.5 și Școala Gimnazială Nr.9 răspund provocării lansate de Biroul de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, Galați, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, Galați și participă la activități din cadrul Proiectului pentru reducerea violenței fizice și psihologice în unitățile de învățămant preuniversitar, proiect derulat la nivel național ce își propune crearea unui mediu sigur și pozitiv prin implicarea factorilor cheie în asigurarea unui climat educațional de calitate- elevi, părinți, cadre didactice, specialiști în domeniu, care interacționează cu copilul și reprezentanți ai autorității publice.
,, Fii inteligent, nu fi violent!” este mesajul transmis de elevii noștri îndrumați de cadrele didactice, atat în mediul școlar cat și extrașcolar și online.Felicitări, tuturor!

RAPORT ANUL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII ANUL ŞCOLAR 2020 2021

 

 
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECTOR 2020-2021

 

SITUAŢIE PERSONAL ANGAJAT VACCINAT 05.11.2021

80,77% VACCINAŢI

19,23% NEVACCINAŢI

 

LISTA NOTELOR EVALUAREA NAŢIONALĂ 2021

LISTA NOTELOR EN 2021

 

 

 

Examenul la limba engleză, pentru clasa a V-a intensiv 2021-2022, va alea loc luni 28.06.2021, la ora 9:30. Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 15 minunate înainte. Elevii trebuie să aibă asupra lor doar ustensile de scris.

 

ADMITERE LICEU 2021

În vederea unei mai bune comunicări privind Admiterea la liceu, în anul şcolar 2021-2022, vă punem la dispoziţie următoarele date de contact:

 • adlic@cuzavoda.ro

 • 0236.46.83.66

 

#ROVACCINARE

 

 

Platforma națională de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19

https://vaccinare-covid.gov.ro/?fbclid=IwAR108slzfp8FqbMwxh0Mag7fYYvKYCrXGnR0Cjgc8KvBRZKrJEsjAkWoRkE

 

KIDIBOT ajută copiii să citească și să învețe mai mult!

Show Comments