ico

Regulament

You are here: Home » Regulament

Regulament Ordine Interioara – 2018

Regulament de ordine interioara pentru elevi

I. Elevii au urmatoarele drepturi:

 • Să urmeze cursurile în mod gratuit ;
 • Să utilizeze întreaga bază materială aflată în dotarea şcolii;
 • Să desfăşoare activităţi în cercuri pe discipline ;
 • Să primească carnet de elev vizat anual ;
 • Să participe la concursuri şi olimpiade şcolare ;
 • Să primească premii pentru rezultate deosebite în activităţi curriculare şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică exemplară ;
 • Să beneficieze, potrivit reglementărilor în vigoare, de burse şi alte forme de sprijin material ;
 • Să facă de serviciu în cadrul clasei de care aparţine, cât şi în cadrul şcolii ;
 • Să primească gratuit manuale şcolare ;
 • Să participe la tabere, excursii, drumeţii, precum şi alte activităţi extracurriculare organizate de unitatea şcolară sau de cluburile elevilor ;
 • Să beneficieze gratuit de asistenţa medicală, psihopedagogică, de bilete cu preţuri reduse la spectacole, manifestări sportive şi transport în comun ;
 • Să poarte corespondenţă cu elevii şi cu şcolile din ţară şi de peste hotare, corespondenţă care să nu aducă prejudicii şcolii, suveranităţii şi integrităţii naţionale, prestigiului României ;
 • Să redacteze şi să difuzeze reviste şcolare proprii, al căror conţinut să fie conform legislaţiei în vigoare ;
 • Să beneficieze de libertatea de informare şi de exprimare;
 • Să urmeze cursurile confesiunii religioase căreia îi aparţin.


II. Elevii au urmatoarele indatoriri:

 • Frecventarea cursurilor şi participarea la activităţi din programul de învăţare ;
 • Să participe la activităţile organizate de şcoală ;
 • Sa aibă o comportare civilizată atât în şcoală, cât şi în afara ei
  – comportamentul elevilor să fie bazat pe colegialitate şi respectul valorilor care să excludă violenţa ca mijloc de rezolvare a conflictelor ;
 • Să aibă o ţinută decentă folosind uniforma : un sarafan sau fustă roşie/bleumarin (care va fi până la genunchi), un pantalon bleumarin, o vestă roşie/bleumarin, un sacou bleumarin ; Ţinuta vestimentară se completează cu cravată roşie şi cămaşă albă;
 • Să înveţe temeinic, muncind perseverent pentru însuşirea cunoştinţelor predate, conform programelor şcolare;
 • Să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi pe cel de ordine interioară, regulile de circulaţie şi de apărarea sănătaţii ; Să poarte asupra lor carnetele de elev şi să-l prezinte pentru consemnarea notelor, informând totodată părinţii;
 • Să păstreze cu grijă bunurile materiale aflate în dotarea şcolii, orice stricăciune produsă va fi suportată material de cel care a produs-o; în cazul în care nu se va afla cine a deteriorat bunurile materiale paguba va fi suportată de întregul colectiv al clasei;
 • Să aibă grijă de bunurile materiale personale;
 • Să restituie în bună stare manualele primate;
 • Să anunţe în cel mai scurt timp dirigintele, profesorii de serviciu sau conducerea şcolii în cazul în care apar conflicte între colegi sau sunt distruse bunuri materiale ale şcolii ;
 • Să cunoască şi să respecte normele de tehnică a securităţii muncii, cele de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului ;
 • Să respecte regulile igienico-sanitare privind igiena individuală, utilizarea instalaţiilor sanitare şi de alimentare cu apă ;
 • Să se comporte politicos şi corect în şcoală, familie şi societate ;
 • Să respecte personalul didactic, ajutător, părinţii precum şi colegii, să dea întâietate persoanelor mature pe holuri, scări, în afara şcolii ;
 • Să utilizeze cu stricteţe căile de acces rezervate acestora;
 • Să se prezinte la orele de educaţie fizică îmbrăcaţi corespunzător (trening şi încălţăminte sport), inclusiv cei scutiţi medical; • Să aibă o ţinută corespunzatoare vârstei şi statutului de elev: tunsori decente atât la băieţi, cât şi la fete, fără bijuterii ostentative;
 • Să îndeplinească cu conştiinciozitate atribuţiile ce le revin ca elevi de serviciu :
   – pe clasa :
  • să asigure curăţenia şi aerisirea clasei ;
  • să anunţe absenţii la fiecare oră de curs ;
  • să asigure burete şi cretă la tablă precum şi disciplina în clasă până la intrarea învătatorului/profesorului ;

  – pe şcoală :

  • programul elevului de serviciu pe şcoală începe cu 20 min. înainte de începerea orelor de curs şi se termină după încheierea cursurilor (schimbului) ;
  • elevul de serviciu va purta tot timpul ecusonul special – care-l identifică faţă de ceilalţi elevi ;
  • va monitoriza intrarea persoanelor străine în şcoală, legitimându-le şi trecându-le numele în registru ; va reţine persoanele străine în locul de aşteptare stabilit de conducerea şcolii la intrare, până la primirea avizului de intrare ;
  • va anunţa sfârşitul şi începutul orelor de curs (sonerie) ;
  • va interzice accesul persoanelor străine în cancelarie ;
  • va asigura ordinea şi disciplina în timpul pauzelor împreună cu profesorul de serviciu şi în colaborare cu gardianul şcolii;
  • va interzice accesul elevilor în şcoală în timpul orelor de curs;
 • Să frecventeze cu regularitate cursurile şcolii :
  • elevii care intră în clasă după începerea orei vor fi consideraţi absenţi la ora respectivă, având obligaţia de a rămâne în clasă ;
  • elevii din învăţământul primar şi gimnazial, care absentează nemotivat în cursul anului şcolar, vor fi avertizaţi atât ei, cât şi familiile lor, că vor avea nota scăzută la purtare, cu un punct pentru fiecare 10 absenţe nemotivate, vor avea media anuală sub 6,00 (şase) dacă depăşesc 60 absenţe nemotivate, ceea ce atrage repetenţia ;
  • motivarea absenţelor se face de către învăţător/diriginte, pe baza adeverinţelor medicale eliberate de medicul de familie, în primele 5 zile de la reluarea activităţii şcolare sau în baza unei cereri a părinţilor pentru situaţii familiale deosebite, nedepăşind 5 zile pe semestru , în acest caz.


III. Interdictii

 • Să nu facă modificări ale notelor şi mediilor în carnetele de elevi ;
 • Să nu aducă în şcoală materiale al căror conţinut atentează la suveranitatea şi integritatea naţională a ţării ;
 • Să nu introducă şi să difuzeze în şcoală materiale pornografice ; să nu introducă în şcoală materiale cu caracter obscen sau care lezează demnitatea unor persoane ;
 • Să nu blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ ;
 • Să nu aibă telefoanele mobile deschise în timpul orelor de curs;
 • Să nu aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi de personalul unităţii ;
 • Să nu favorizeze pătrunderea în şcoală a persoanelor străine;
 • Să nu folosească, în timpul orelor de curs şi a pauzelor, mijloace de înregistrare audio-video, fără acordul cadrelor didactice;
 • Să nu deterioreze instalaţiile sanitare ;
 • Să nu consume gumă de mestecat ;
 • Să nu fumeze, să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice sau droguri ;
 • Să nu deţină spray-uri paralizante ;
 • Să nu-şi însuşească bunuri care nu le aparţin ; bunurile găsite să fie predate la diriginte/ conducerea şcolii, urmând să se stabilească posesorul ;
 • Să nu introducă substanţe periculoase, materiale explozibile, muniţie, arme albe şi de foc ;
 • Să nu practice jocuri de noroc ;
 • Să nu distrugă documentele şcolare : cataloage, foi matricole, carnete de elev etc. ;
 • Să nu rămână în localul şcolii după terminarea orelor de curs;
 • Să nu frecventeze localurile publice neinsoţiţi de părinţi ;
 • Se interzice purtarea bijuteriilor şi cerceilor de către băieţi ;
 • Este interzis vopsitul părului, al unghiilor, precum şi machiajul;
 • Să nu apeleze abuziv sau să alerteze fals dispeceratul pentru apeluri de urgenţă (se sancţionează cu amenzi foarte mari, conform Legii 39/2002);
 • Utilizarea altor materiale decât cele necesare orei de curs se sancţionează cu confiscarea acestora şi înapoierea lor părinţilor sau elevului la sfârşit de semestru.

NOTĂ: Instituţia şcolară nu-si asumă răspunderea pentru rezolvarea aspectelor legate de furtul telefoanelor mobile şi a altor obiecte de valoare care nu sunt necesare procesului educativ, sarcina revenind Poliţiei locale.

IV. Sanctiuni

Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere Regulamentului de ordine interioară vor fi sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptei, cu :

 • observaţie individuală ;
 • mustrare în faţa clasei ;
 • mustrare în faţa Consiliului profesoral şi/sau în faţa tuturor elevilor (careu) ;
 • mustrarea scrisă ;
 • retragerea temporară a bursei ;
 • eliminarea de la cursuri pe o perioada de 1-3 zile, timp în care va trebui să desfăşoare activităţi în folosul şcolii;
 • mutarea, temporară sau definitivă, la altă clasă paralelă ;
 • pierderea definitivă a bursei ;
 • mutarea disciplinară, temporară sau definitivă, la altă şcoală ;
  – Scăderea notei la purtate însoţeşte sancţiunile 2 – 8.
  – Folosirea limbajului vulgar în pauze sau în timpul orelor de curs va fi sancţionat cu eliminare de una până la 3 zile şi cu scăderea notei la purtare.
  – Nerespectarea disciplinei în timpul orelor de curs, atitudinile necuviincioase faţă de cadrele didactice sau faţă de conducerea scolii, vor fi sancţionate cu eliminarea din şcoală 1-3 zile şi scăderea notei la purtare.
  – În zilele când vor fi eliminaţi de la cursuri, elevii astfel sancţionaţi au obligaţia să fie prezenţi la şcoală şi să presteze activităţi gospodăreşti.
  – Consumul de băuturi alcoolice, a drogurilor, hoţia, distrugerea intenţionată a mobilierului şcolar, atrage după sine anunţarea familiei şi a poliţiei, după caz, eliminarea cu 1-3 zile sau mutarea disciplinară.
  – Mobilierul deteriorat de elevi sau orice alte bunuri ale şcolii, care sunt distruse din greşeală sau intenţionat, vor fi recuperate de la autorul pagubei, în condiţiile legii.
  – În cazul în care elevii comit acte de indisciplină (creează dezordine, folosesc vocabular inadecvat) în timpul unor activităţi organizate de şcoală, cum ar fi : baluri, serbări, excursii, activităţi sportive, li se va interzice participarea în viitor la asemenea activităţi şi vor fi sancţionaţi gradual, în funcţie de gravitatea abaterii comise.
  – Folosirea şi manipularea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs se pedepseşte cu reţinerea telefoanelor ; acestea vor fi predate conducerii şcolii, prin proces-verbal, de către profesorul care a făcut constatarea abaterii. Telefonul va fi predat exclusiv părintelui elevului în cauză. În caz de recidivă se va scădea nota la purtare, iar telefonul va fi predat părintelui la sfârşitul semestrului.

Notă: Toate sancţiunile disciplinare aplicate elevilor vor fi comunicate părinţilor în termen de 24 de ore. Aplicarea sancţiunilor şi scăderea notei la purtare vor urmări respectarea art. 118-124 şi art. 131-133 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.


top

Show Comments